Privacy verklaring

 

Hierbij verklaart Liza Simons Agrarische coaching, vertegenwoordigd door Liza Simons, gevestigd aan Den Hoek 31, 5425 XK De Mortel, te bereiken via www.eenandereaanpak.nl, liza@eenandereaanpak.nl of 06-14418685:

 

  • dat ik persoonsgegevens, zoals NAW gegevens, telefoonnummers en beeldmateriaal zoals foto’s verwerkt voor het verzorgen van mijn diensten, namelijk coaching, begeleiding, advies, training en onderzoek.
  • dat ik geen persoonsgegevens verstrek aan derden. Tenzij het doorverwijzen naar een andere professional betreft. Dit dan alleen na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon zelf.
  • dat de persoonlijke gegevens, verhalen en situaties die mij ter ore komen om mijn vak goed uit te kunnen oefenen nooit en te nimmer gedeeld worden met derden (beroepsgeheim). Hoogstens om er zelf van te leren en zo verder te professionaliseren middels intervisie met collega’s, en in die situaties alleen anoniem
  • dat foto’s en ander beeldmateriaal van cursisten en deelnemers aan een training of workshop, alleen gemaakt worden na mondelinge toestemming van de betrokkenen. En dat deze alleen gebruikt worden voor intern gebruik (dwz als naslagwerk voor de betreffende deelnemers en Liza Simons zelf)
  • dat cursusmaterialen met daarop persoonlijke gegevens (digitaal of handgeschreven, bijv flap-overs) na afloop van een traject of bijeenkomst verwijderd worden. Op dusdanige wijze dat deze niet te herleiden zijn.
  • dat ik uw persoonsgegevens niet langer bewaar dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar liza@eenandereaanpak.nl.

 

Liza Simons agrarische coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via liza@eenandereaanpak.nl.

 

De Mortel, juni 2018